Back

ⓘ એપ્રિલ ૨૬
                                               

દાદુદાન ગઢવી

દાદુદાન પ્રતાપદાન ગઢવી, જેઓ કવિ દાદ તરીકે પણ જાણીતા હતા ગુજરાતી કવિ અને ગુજરાત, ભારતના લોક ગાયક હતા. ૨૦૨૧માં તેમને પદ્મશ્રી પુરસ્કાર એનાયત થયો હતો.

                                     

ⓘ એપ્રિલ ૨૬

 • ૧૯૭૦ – વિશ્વ બૌદ્ધિક સંપદા સંગઠન અસ્તિત્વમાં આવ્યું.
 • ૧૯૮૬ – સોવિયેત યુનિયન Soviet Unionમાં,હવે યુક્રેઇન Ukraine, ચર્નોબિલ દુર્ઘટના nuclear disaster બની, જે વિશ્વની સૌથી ખરાબ અણુ વિજ મથક દુર્ઘટના ગણાઇ.
 • ૧૯૯૪ – ભૌતિકશાસ્ત્રીઓએ ટોપ ક્વાર્ક top quark સબએટોમિક પાર્ટિકલ subatomic particleનાં પ્રથમ પુરાવાઓ મળ્યાની જાહેરાત કરી.
 • ૧૯૬૨ – નાસા NASAનું રેન્જર-૪ અવકાશયાન,ચંદ્પર ટુટી પડ્યું.
 • ૧૯૬૪ – ટાંગાનિકાTanganyika અને ઝાંઝીબાર Zanzibarનું એકત્રીકરણ થઇ અને ટાન્ઝાનિયાTanzania દેશનું નિર્માણ થયું.
 • ૧૯૩૩ – ગેસ્ટાપો Gestapo, નાઝી જર્મનીનાં અધિકૃત છુપી પોલીસ દળનીં રચના કરાઇ.
                                     
 • વ શ વ બ દ ધ ક સ પદ દ ન - એપ ર લ ય ન ઇટ ડ ક ગડમ બ દ ધ ક સ પદ કચ ર ન UKIPO વ બસ ઇટ, વ શ વ બ દ ધ ક સ પદ દ ન, એપ ર લ Celebrating innovation
 • હત ર જ યન શ સક પરમ ર વ શન ર જપ ત હત .. - ભગવ નસ હજ એપ ર લ - જ ન ય આર પ રત પસ હજ ભગવ નસ હજ ઓગસ ટ - ડ સ મ બર
 • થ વધ ર ન કર ઇ હત નસવ ડ ત લ ક પ ચ યતન બ ઠક ન સ ખ ય થ વધ ર ન કર ઇ અન નવરચ ત બ ડ લ ત લ ક પ ચ યતન બ ઠક ન સ ખ ય નક ક કરવ મ
 • સ ગ રહ લય ભ રત સરક રન પર ય વરણ મ ત ર લય અન વન મ ત ર લયન વહ વટ હ ઠળ ક ર યરત છ એપ ર લ ન ર જ આ મ ય ઝ યમન મક નમ આગ લ ગવ ન ક રણ બધ જ સ ગ રહ ન શ થઈ
 • કર નલ મહ ર જ ર વ સર શ ર ભ વસ હજ દ વ ત ય તખ તસ હજ KCSI એપ ર લ - જ લ ઇ ગ હ લ વ શન મહ ર જ હત જ મણ ભ વનગર પર થ સ ધ
 • બ બ વ ર ક વર સ હ - એપ ર લ અથવ બ બ ક વર સ હ અથવ ક વર સ હ એ ન ભ રત ય ક ર ત ન એક ન ત હત ત ઓ જગદ શપ રન પરમ ર ર જપ ત ન
 • મ બરદ શ ત એપ ર લ ત મ અ ડ ન જરસ ઓબ સ શન ફ બ ર આર ઇશ ક હ ત મસ જ ન ય આર ઝમ ન સપ ટ મ બર ત ર ન મ
 • જ ય ર જ હર બર ટ મ ડ ફ બ ર આર એપ ર લ અમ ર કન સમ જશ સ ત ર હત ત મન સ મ જ ક મન વ જ ઞ નન એક શ ખ પ રત ક ત મક આ તરક ર ય વ દ ન સ થ પક
 • ક લ ફ ર ન ય મ લ સ એન જલસ ખ ત થઈ. એપ ર લ - હ લ ન ધ મક ત en: Comet Halley પ થ વ પરથ જ ઇ શક ય ઓગસ ટ - ન બ લ શ ત પ રસ ક સર વડ સન મ ન ત મધર
 • બ ધન પ ળ ત ટવ ન ક રણ જળપ રલયન ભ ગ બન ભ ર ત ર જ થય હત ત ય રબ દ મ જ ન ય આર ન ર જ આવ લ ભ ક પમ પણ મ રબ ન જ ન અન મ લન ભ ર ન કશ ન
 • ક શ મ ર ર જ યન ઉધમપ ર જ લ લ મ આવ લ પ ર ણક ટ અન દ ક ક ટ ગ મમ એપ ર લ ન ર જ હ દ ઓન હત ય કરવ મ આવ હત ન દ યક મ ઇસ લ મ ક આત કવ દ
 • ન ય સર વમ ત ર સ કર જન મએપ ર લ - અવસ ન: સપ ટ મ બર ભ રત દ શન સર વ ચ ચ ન ય ય લયન ત રમ મ ખ ય ન ય ય ધ શ હત ત મણ પ ત ન વક લ તન શર આત