Back

ⓘ ઓગસ્ટ ૧૨
                                               

ઓબેરોય ટ્રાયડેંટ

ઓબેરોય અને ટ્રાયડેંટ પંચતારક હોટલમાંની બે ટ્રેડમાર્ક હોટલો છે જે ઓબેરોય હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને ક્યારેક તે કંપની જ તેની માલિકી ધરાવે છે. આ હોટલો ભારતના ઘણા શહેરોમાં અને દુનિયાના ઘણા દેશોમાં આવેલી છે. જ્યારે બન્ને હોટલો એક્સાથે એક જ ઇમારતમાં આવેલી હોય ત્યારે એક્સાથે તેને ઓબેરોય ટ્રાયડેંટ કહેવાય છે. ઓબેરોય હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ અને ટ્રાયડેંટ હોટેલ બોમ્બેમાં નરિમાન પોઇંટ પાસે આવેલી છે અને અલગ-અલગ તે ઓબેરોય, બોમ્બે અને ટ્રાયડેંટ, નરિમાન પોઇંટ તરીકે ઓળખાય છે. તે બન્ને ઓબેરોય હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સની માલિકી હેઠળ છે અને તેમના દ્વારા જ સંચાલિત છે. બન્ને હોટેલ્સ અલગ ઇમાર ...

                                     

ⓘ ઓગસ્ટ ૧૨

 • ૧૯૭૭ – અવકાશ યાન એન્ટરપ્રાઇઝનું પ્રથમ મુક્ત ઉડાન યોજાયું.
 • ૧૯૮૧ – આઇ.બી.એમ. કંપનીએ પ્રથમ પર્સનલ કોમ્પ્યુટર બજારમાં મુક્યું.
 • ૧૯૬૦ – ઇકો ૧ નામક પ્રથમ સંદેશાવ્યવહાર ઉપગ્રહનું પ્રક્ષેપણ કરાયું.
 • ૧૮૫૧ – ઇશાક સિંગર Isaac Singerને સિલાઇ મશીનનાં પેટન્ટ અધિકારો પ્રાપ્ત થયા.
 • ૧૮૩૩ – અમેરિકાનાં શિકાગો શહેરનો પાયો નંખાયો.
                                     

1. જન્મ

 • ૧૯૧૯ – ડૉ. વિક્રમ અંબાલાલ સારાભાઈ, મહાન ભારતીય ભૌતિકવિજ્ઞાની કે જેઓ ભારતનાં અગ્રગણ્ય વૈજ્ઞાનિકોમાંના એક હતા અને ભારતીય અવકાશ કાર્યક્રમના પિતા તરીકે ઓળખાય છે.
                                     
 • પ ચ ગ પ રમ ણ વર ષન મહ ન ઓ નક ક કરવ મ આવ ય છ આ મહ ન મ આઠમ ક રમ ઓગસ ટ મહ ન આવ છ ઓગસ ટ મહ ન ન દ વસ હ ય છ ઓગસ ટ મહ ન પછ સપ ટ મ બર
 • હ ત ન દ ર કન ય લ લ દ સ ઈ ઓગસ ટ - સપ ટ મ બર, ગ જર તન મ ખ યમ ત ર અન ક ગ ર સન ન ત હત હ ત ન દ ર દ સ ઈન જન મ સ રતમ થય લ શ ળ
 • પ રમ ણ વર ષન મહ ન ઓ નક ક કરવ મ આવ ય છ આ મહ ન મ સ તમ ક રમ જ લ ઇ મહ ન આવ છ જ લ ઇ મહ ન ન દ વસ હ ય છ જ લ ઇ મહ ન પછ ઓગસ ટ મહ ન આવ
 • ફ ત મ મ ર ઓગસ ટ - મ ર ચ દક ષ ણ આફ ર ક ન એક લ ખક, શ ક ષણ ક, પટકથ લ ખક અન ર ગભ દ વ ર ધ સ ન ન હત ત મન પ ત - મ સ ઇસ મ ઇલ મ ર
 • સ સદ ન ઊપલ સદન છ ભ રત ય બ ધ રણ પ રમ ણ ર જ ય સભ ન સભ ય છ જ મ ન સભ ય ન ન મણ ક ર ષ ટ રપત કર છ આ સભ ય ન ન મ ક ત સભ ય કહ વ ય છ આ ન મણ ક
 • હત જ સપ ટ મ બર મ સ દર શન મ સમ પ ત થય હત શ ર ણ અ ક ઓગસ ટ થ સદવ ત ત શ ર ષક હ ઠળન શ ર ણ મ સ મ ય અલ સ મ ઇલ સન પ સ તક ક ર ક ટરન
 • બ ધક મ સમય ત ન વ સ ત ર ચ રસ ક મ એકર અન ઉ ડ ઇ મ ટક ફ ટ થ મ ટર ફ ટ જ ટલ મહત તમ હત પવઇ તળ વન પ ણ ન ગ ણવત ત ઘણ તબક ક મ
 • ચ ન લ લ ક ળ દ સ મડ ય ઓગસ ટ - ડ સ મ બર, ઉપન મ અખ ર પ ર ક લ ન દ વક રગત વ ર ચ ગ જર ત નવલકથ ક ર, નવલ ક ક ર, ન ટ યક ર, વ વ ચક
 • ગ ર ગ ર યન પ ચ ગ પ રમ ણ વર ષન મહ ન ઓ નક ક કરવ મ આવ ય છ આ મહ ન અથવ વર ષન દ વસ હ ય છ લ પ વર ષમ વર ષન દ વસ હ ય છ આ વધ ર ન
 • ધ ર મ ર ગ ન પર ચ ખલ અન વ પ વચ ચ ત મ જ ચ ખલ થ દક ષ ણ દ શ તરફ આશર ક લ મ ટર જ ટલ અ તર આવ લ છ વ ઘલધર ગ મમ પ ર થમ ક શ ળ મ ધ યમ ક શ ળ
 • આવ છ સ થળ પરથ સમ તર દ વ લ ધર વત વખ ર મળ આવ છ આ વખ ર મ ટર x મ ટર ક ષ ત રફળ અન મ ટર લ બ ઇ અન મ ટર જ ડ ઇન દ વ લ ધર વ છ
 • છ આ જ લ લ ગ મ અન ગ ર મ પ ચ યત ન સમ વ શ કર છ અન ક લ વસત લ ખન છ આ જ લ લ ગ જર તમ સ થ વધ સ ક ષરત ધર વત આદ વ સ જ લ લ છ