Back

ⓘ જીસેટ
જીસેટ
                                     

ⓘ જીસેટ

જીસેટ ઉપગ્રહો,ભારતીય સ્વદેશી તકનિકી વડે નિર્મિત સંદેશાવ્યવહાર ઉપગ્રહો છે.જે ડિજીટલ દ્રશ્ય,શ્રાવ્ય અને ડેટા પ્રસારણમાં ઉપયોગી છે. જીસેટ બે એસ-બેન્ડ અને ત્રણ સી-બેન્ડ ટ્રાન્સપોન્ડર ધરાવે છે.

                                     
  • જ ન ય આર ક ર યરત કલ પન - en: KALPANA - 1 સપ ટ મ બર, ક ર યરત જ સ ટ - en: GSAT - 2 મ ક ર યરત ઇન સ ટ - ઇ INSAT - 3E સપ ટ મ બર